Életút

Dr. Dudás Illés Prof. Dr. Dudás Illés D.Sc. az MTA doktora, professor emeritus
  1942. július 19-én Nyírkarászon születtem, Kisvárdán jártam középiskolába, egyetemi tanulmányaimat pedig a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán végeztem.
  A diploma megszerzése után a Diósgyőri Gépgyárban kezdtem el dolgozni, majd 1983-tól a Miskolci Egyetem oktatója lettem.
  1989-tól 1992-ig az egyetem Gépészmérnöki Karának Dékánhelyettese, 1992-től 2007-ig pedig tanszékvezetője voltam.
  Jelenleg a Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszékén tanítok, és ezzel párhuzamosan a Nyíregyházi Főiskolán részfoglalkozású egyetemi tanárként tevékenykedem.

A teljes önéletrajz PDF formátumban:

Dr. Dudás Illés szakmai önéletrajz 2014. 10.

Dr. Dudás Illés professional curriculum vitae 2014.10.

A fájlok megnyitásához szükséges Adobe Acrobat Reader itt tölthető le.

Pályámat a Diósgyőri Gépgyárban kezdtem, ahol a „Gyártmánytervezési Főosztály Húzógépszerkesztési Osztályán” önálló tervezőként dolgoztam. Tevékenységem a dróthúzógépek, csévélőgépek, huzalkarika leemelő berendezések (daruk), hajtóművek, mechanizmusok stb. tervezéséhez kapcsolódott. 1974-ben kutatócsoport vezetője lettem, ahol a korszerű fejlesztésekkel, a csigahajtások konstrukciós fejlesztésével, minősítésével foglalkoztam, majd 1976-ban a „Gyártástervezési és Fejlesztési Osztály” osztályvezetőjévé neveztek ki. E munkakörben a gyártástervezéssel, gyártásfejlesztéssel, a gyártási folyamatok illetve gyártórendszerek kidolgozásával, megvalósításával, üzemszervezési kérdésekkel foglalkoztam. Ez visszaköszön a később megjelent könyvsorozatomban is. Az egyetemi oktatásban 1967 óta veszek részt, kezdetben meghívott gyakorlatvezetőként illetve előadóként, később mellékfoglalkozású tanársegédként, majd adjunktusként, 1983-tól pedig főállású docensként. 1992. január 1-től 2007-ig a Gépgyártástechnológiai Tanszék vezetője, 1992. július 1-től egyetemi tanár, 1989-1991-ig pedig a Gépészmérnöki Kar dékánhelyettese voltam. Tanszékvezetőként a számítástechnika, gyártásinformatika, az NC – CNC technika, valamint az idegen nyelvismeret bővítését tűztem ki célul és beindítottam a modul rendszerű oktatás korszerűsítését is, így és több korszerű laboratórium jött létre. Munkám során kiemelkedő tudományos eredményeket értem el többek között a gyártásgeometria, hajtóműfejlesztés, csigahajtások terén (Akadémiai Szabadalmi Nívódíj 2004, MTA – Akadémiai Díj 2010). A Gépészmérnöki Kar Sályi István Doktori Iskola alapító tagja (1991) vagyok, és vezetője a „Gépészeti anyagtudomány, gyártási rendszerek és folyamatok” alprogramnak. 1973-ban Dr. techn., 1982-ben a műszaki tudomány kandidátusa, 1991-ben a műszaki tudományok (MTA) doktora fokozatot szereztem. Több egyetem tiszteletbeli professzora (Prof. h.c.) és a Kolozsvári Műszaki Egyetem tiszteletbeli doktora (Dr. h.c.) vagyok.

Fő kutatási területek

Gépgyártástechnológia, gyártásgeometria, gyártórendszerek, hajtóművek, spiroid-, és csigahajtások, gyártóeszközök, környezetbarát technológiák, CAx technikák. E témában nemzetközileg is elismert „Csigaiskola” jött létre a Tanszéken. Több tudományos és nemzetközi bizottság (MTA, MAB, GTE, IMECO, ICMTII, MPNSZ stb.), szakmai folyóirat szerkesztőbizottságának, nemzetközi konferenciák programbizottságának vezetője, tagja vagyok. Kutatási tevékenységem eredményeiről eddig 19 db műszaki könyvet illetve jegyzetet jelentettem meg, 7 db könyv szerkesztésében vettem részt és 6 db nem műszaki könyv megírásának voltam szerzője, társszerzője. Ez ideig 600 db  megjelent szakcikkben illetve konferencia közleményben, kutatási jelentésben, továbbá kb. 250 tudományos előadás, valamint 16 szabadalom know-how és bevezetett újítás keretében adtam számot eredményeimről.

Közülük kiemelendő, „The Theory & Practice of Worm Gear Drives” című könyvem, amelyet 2000-ben Angliában, 2004-ben az Amerikai Egyesült Államokban is kiadtak. Magyarul 2007-ben jelent meg „Csigahajtások elmélete és gyártása” címen. A Miskolci Egyetem, ill. a Műszaki Könyvkiadó gondozásában megjelent Gépgyártástechnológia I., II., III., IV., V. köteteimben foglaltam össze a gépgyártástechnológia korszerű ismereteit.

Oktatás

Közel öt évtizede veszek részt az egyetemi oktatásban. Elsősorban a forgácsoló megmunkálások és eszközeik, illetve a gyártórendszerekkel és a fogazatokkal foglalkozó tárgyakat oktattam az alábbiak szerint:

A Gépgyártástechnológiai Tanszéken, – 1967-től – mint meghívott gyakorlatvezető tartottam órákat kezdetben a „Megmunkálások„, „Gépgyártástechnológia alapjai„, „Gépipari mérések” című tantárgyakból. Mellékfoglalkozásban 1971. február 15-től 1972. június 30-ig tanársegédi teendőket láttam el a tanszéken. Előadást tartottam a „Szerszámszerkesztés II.” című tantárgyon belül 1974-1975-ös évben a csigák és csigakerekek megmunkáló szerszámainak tervezéséről, valamint ezen hajtóelemek gyártástechnológiájáról. 1977-től a „Megmunkálások II.” című tantárgy keretein belül tartottam előadásokat V. évfolyamos gépészmérnök hallgatóknak a fogazatok, csigahajtások gyártástechnológiájáról, és célszerű kialakításáról. E tématerülettel kapcsolatban 1975 őszén a Mérnök Továbbképző Tanfolyam keretén belül a 75/86. és 75/82. tanfolyamokon tartottam előadásokat.

Mellékfoglalkozású egyetemi adjunktusként dolgoztam 1982. szeptember 1-től 1983. június 30-ig a Gépgyártástechnológiai Tanszéken, ahol a „Megmunkálások II.” és a „Forgácsoló megmunkálások és szerszámai II., III.” című tantárgyak tananyagát állítottam össze és adtam elő.

A modulrendszerű oktatás keretében 1986-tól:

 • a „Forgácsolás alapjai II.”,
 • a „Gyártástervezés”,
 • a „Gyártás- és gyártórendszerek tervezése”,
 • a „Számítógépes gyártástervezés” (Társelőadó Dr. Berta Miklós) valamint a kari közös tárgyak közül a „Gépgyártástechnológia alapjai” c. tárgyak anyagát állítottam össze és adom elő mind a mai napig.

„A gyártás- és gyártórendszer tervezése” című tárgy a szervezői, anyagmozgatói és szakfordítói szakismereti blokkokon belüli hallgatóknak szól. Ennek megfelelően az iparvállalat általános gyártási modellje, a termelésirányítás, a konstrukciós és technológiai tervezés kapcsolata, az automatizált tervezés szintjei kerülnek ismertetésre. A tárgy a technológiai tervezés folyamatát is részletesen taglalja. A tárgy alapját képező gyártástervezési alapismeretek elsajátítása után, a hallgatók megismerik a gyártórendszerek felépítését is.

A „Számítógépes gyártástervezés” című tárgy az informatikai szakismeretek blokkon belül illesztő tárgyként kerül oktatásra. Így a tárgy oktatásával kettős célt kell biztosítanunk. Egyrészt a gyártási folyamatok klasszikus elméleti ismereteit kell megismertetnünk a hallgatókkal, amely alapja lehet az informatikai képzés sajátosságát biztosító számítógépes gyártási folyamattervezésnek. Másrészt szükség van arra, hogy a hallgatók kellő jártasságot is szerezzenek a számítógépes gyártási folyamattervezés módszereiben.

A „Gyártástervezés” című tárgyat a forgácsolástechnológiai szakismeretek blokkon belül oktatjuk. E tárgy hosszú évek óta most került újra vissza a tanszék gondozásába. A technológusmérnök teljes tevékenységét átfogja a gyártástervezés ismeretanyaga, amely egy bővebb, alaposabb technológiai alapismeret után ténylegesen a gyártási folyamatok tervezésével, kialakításával, összehangolásával, a szűk keresztmetszetek feloldásával, a célszerű gyártóberendezések megválasztásával, területi elrendezésével, az anyagáram illetve az anyagmozgatás technológiáinak megválasztásával, és a gyártási fő- és segédfolyamatok illesztésével foglalkozik. Egy gépgyártástechnológus szakon végzett mérnök számára ez a tárgy fontos ismereteket tartalmaz.

A „Gépgyártástechnológia alapjai” című tárgyat 1993/94. II. félévétől adom elő, jelenleg professor emeritusként is. Ez egy teljesen új anyag, amelynek során a gépészmérnök hallgatók (a 6. szemeszterben) első alkalommal találkoznak a Tanszék tevékenységével. Ezért az anyag átfogó, és a tudományterület legfontosabb ismereteit tartalmazza. A tárgynak fontos szerepe van a hallgatók modulválasztásában.

Ennek sikerét mutatja, hogy egyetemi ágon általában tanévenként 3 modul (gépgyártástechnológia, minőségbiztosítás, és szakfordító) indult be a tanszékhez kapcsolódóan.

A Gépészmérnöki Karon, a Technológia Oktatási Albizottság vezetőjeként, a főiskolai nappali és levelező oktatás szakfelelőseként is tevékenykedtem. Tanszékvezetőként is több modul oktatási programjának kialakításában vettem részt. Tanszékvezetőként a Tanszék által oktatott kb. 60 tárgy koncepcióját, egyes modulokon belüli harmonizálását, – pl.: gyártórendszerek egymásra épülését – tekintettem fő feladatomnak, ehhez illesztettem a 6 kötetben megjelenő könyveim anyagát is, és csak példaként említve, az első kötet eddig 8 kiadást élt meg.

 A moduláris oktatási rendszerben bekövetkező változás révén 1994-től felfutó rendszerben az alábbi tárgyakat oktattam:

 • Forgácsolás alapjai II.
 • Gépgyártástechnológia alapjai
 • Gyártás és gyártórendszerek tervezése
 • Számítógépes gyártástervezés
 • Technológiai rendszerek
 • Forgácsoló megmunkálások A.
 • Gépgyártástechnológia I.
 • Gépgyártástechnológia II.
 • Gépgyártástechnológiai eljárások
 • Minőségbiztosítás (társszerzővel)
 • Gyártórendszerek minőségbiztosítása (társszerzővel)
 • Minőségbiztosítás és Szabályozás (társszerzővel)

Az oktatás korszerűbb irodalommal való ellátása érdekében 2000-ben megjelentettem a Gépgyártásechnológa I. (Gépgyártástechnológia alapjai) c. tankönyvet, amely a gépészhallgatók kötelező tananyagát tartalmazza. 2001-ben Gépgyártástechnológia II. (Forgácsoláselmélet, technológiai tervezés alapjai) c. könyvet jelentettem meg, amely az egyetemi és főiskolai, és a levelező oktatásban is igen hamar népszerűvé vált. Ezen könyveket több más intézmény is bevezette. A könyveket a „Gépgyártástechnológia I.-II.”, a „Megmunkálás I–II.”, valamint a „Minőségbiztosítás” című tárgyakhoz használjuk elsősorban.

2003-ban a Gépgyártástechnológia III. (A: Megmunkáló eljárások és szerszámaik; B: Fogazott alkatrészek gyártása és szerszámaik) című könyvet jelentettem meg, amely elsőként tárgyalja a fogazatok gyártásgeometriájának új fejezeteit, és bemutat egy új általános matematikai modellt, amely a fogazatokon túlmenően az általános gépgyártástechnológiai feladatok megoldására is alkalmas. Ezeket a könyveket szintén átvették más intézmények is. A könyveket a „Gépgyártástechnológia I.-II.”, a „Megmunkálás I–II.”, valamint a „Minőségbiztosítás” című tárgyakhoz használjuk elsősorban.

A Gépgyártástechnológia IV., Gyártás és gyártórendszerek tervezése című könyv 2004 augusztusában jelent meg. Az intézményekben megjelent könyvek közül elsőként taglalja a gyár és gyártórendszerek tervezését.

A Gépgyártástechnológia V., Környezetbarát technológiák a gépgyártásban, Forgácsolás szárazon minimális hűtés-kenéssel (2010) című könyvem pedig a környezetbarát technológiák lehetőségeinek témájában számít úttörőnek az országban.

 Jelentősebb kutatási eredményeimet 2000-ben Angliában, 2004-ben Amerikában jelentettem meg a The Theory and Practice of Worm Gear Drives, majd 2007-ben a Csigahajtások elmélete és gyártása című könyveimben.

Záróvizsga Bizottság elnöki teendők ellátása: Évente átlag 6-7 bizottság a Miskolci Egyetemen, továbbá a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, a Szent István Egyetemen, a Kecskeméti Főiskolán, a Dunaújvárosi Főiskolán, Nyíregyházi Főiskola, Bánki Donát Főiskola. Annak köszönhetően, hogy több felsőoktatási intézményben is oktathattam jó rálátásom alakult ki országos vonatkozásban a gépészeti képzésekről.

Ma előadásokat tartok és vizsgáztatok Miskolcon. A Gépészmérnöki Karon kari közös tárgyként a „Gépgyártástechnológia alapjai”, „Gyártás és gyártórendszerek tervezése”, „Gépgyártástechnológia II.” tárgyakat, Nyíregyházán pedig a „Megmunkálások és Gyártórendszerek tervezése” című tárgyat oktatom, az általam megírt könyvek, illetve fejlesztett anyagok alapján.

A PhD-oktatásban való részvétel

Vezetője vagyok a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola “Gyártási Folyamatok” doktori alprogramjának (1991), illetve alapító tagja az újra szervezett “Sályi István Doktori Iskolának”. Szintén vezető szerepet töltök be a “Gépészeti anyagtudomány, gyártási rendszerek és folyamatok” alprogramban is.

Résztémavezetőként 10 fő PhD képzésében vettem részt.

Hat személy témavezetője voltam, akik dr. univ, C.Sc., PhD. fokozatot szereztek.

45 személy tudományos minősítési folyamatában vettem részt különböző minőségben (bírálóbizottsági tag, elnök, vizsgáztató, stb.).

 Jelenleg 4 PhD-hallgatóm van:

 • Dr. Bányai Károly: Új típusú spiroid hajtások gyártásgeometriája (PhD abszolutórium)
 • Bodzás Sándor: Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése (PhD abszolutórium, védés: 2014. 06. 11.)
 • Mándy Zoltán: Csavarfelületek előállítása intelligens holonikus gyártórendszerben (PhD abszolutórium)
 • Monostoriné H. Renáta: Bonyolult alakos felületek minőségbiztosítása (PhD abszolutórium)

A doktori iskolában oktatott tárgyaim:

 • Forgácsoláselmélet (korábban)
 • Technológiai folyamatok és gyártórendszerek
 • Számítógépes gyártástervezés (Társelőadó: Dr. Berta Miklós)
 • Kinematikai felületek, megmunkálások és gyártóeszközök

A Tanszéken ma már mind hazailag mind nemzetközileg elismert „csigaiskola” működik.

Szabadalmak, know-how, újítás

 1. Dudás I.: Számjegyvezérlésű köszörűkorong-profilozó berendezés, és eljárás, annak szakaszos, illetve köszörülés közbeni folyamatos vezérlésére. Találmány lajstromszáma: 207 963, 1988. 09. 21. (OTH)
 2. Dudás I. – Drobni, J. – Ankli, J. – Garamvölgyi, T.: Berendezés és eljárás főmetszetben ívelt profilú csigahajtópár geometriailag helyes gyártására alkalmas köszörűkorong profilozására. Szolgálati találmány, szabadalmi lajstromszám: 170118. Szabadalmi bejelentés napja: 1983. 12. 27.
 3. Dudás I. – Bodzás S. – Dudás I. Sz.-Mándy Z.: Konkáv menetprofilú spiroid csigahajtópár és eljárás annak köszörüléssel történő előállítására. Találmány lajstromszáma: P1200405. Szabadalmi bejelentés napja: 2012.07.04.
 4. Dudás I.: Nagy teljesítményű csigák megmunkálása univerzális marógépen AK-498. Diósgyőri Gépgyár 1971.
 5. Dudás I. – Zeitl Á. – Kollár I.: Kétprofilos legördíthető csigahajtás vizsgáló készülék kiegészítése, AK-494. Diósgyőri Gépgyár 1972.
 6. Dudás I. – Csacsovszky J.: DMGE-35O típ. gyűjtő egyenes húzó felső dobjának gyártástechnológiája, K-ll2l. Diósgyőri Gépgyár 1972.
 7. Dudás I.: Equipment and procedure for profiling of grinding wheels used for production of geometrically proper worm driving pairs having arched profile in the axial section, Találmány lajstromszáma: 170 118, Szabadalmi bejelentés napja: 1983. 12.27. Társszerzők: Garamvölgyi Tivadar, Drobni József, Ankli János.
 8. Dudás I. – Varga L.: DKC-450 és DKC 600 típ. kötegcsévélők bolygóművének konstrukciós-technológiai módosítása K-l907, 1975.
 9. Dudás I.: „ZA” típ. archimedesi csiga gyártásának módosítása H-3982 Diósgyőri Gépgyár, 1975.
 10. Dudás I.: Speciális csigatengelyek termelékenyebb gyártása H-3869. Diósgyőri Gépgyár, 1977.
 11. Dudás I.: Development of grinding wheel dressing equipment for worm drives having arched profile, Accepted and applied innovation, Miskolc, 1978. DIGÉP A-2843.
 12. Dudás I.: Csigakerék lefejtő szerszámának helyes kialakítása, A-284O Diósgyőri Gépgyár, 1978.
 13. Dudás I. – Ankli J. – Hajnik L. – Zeitl Á.: Csigakerék lefejtőmaró gyártása Elfogadott és bevezetett újítás. Miskolc,  DIGÉP, A-3266, l982.
 14. Dudás I.: Hátraesztergált fogó tárcsamaró számítógéppel segített tervezése csigaorsók gyártásához.   Elfogadott és bevezetett újítás. Miskolc, DIGÉP. K-3964,  l983.
 15. Dudás I.: Csigakerék lefejtő szerszámai tervezése és gyártása NME Know-how, 70/88. II/4.
 16. Dudás I.: CNC grinding wheel dressing equipment, procedure for continuous and non-continuous control when grinding. Szabadalmi iktatószám: 207 963, 1998. szept. 21.

Ipari kutatások

1966-1974 Az alábbi gépek tervezésével, fejlesztésével foglalkoztam: durva és finom dróthúzó gépek, csévélő és huzalkarika leemelő berendezések, huzalhegyező gépek, pneumatikus mechanizmusok, huzalakkumulátorok stb.
1974-1976 Hajtóművek konstrukciós kialakításának felülvizsgálata mind konstruktív, mind technológiai vonatkozásban, hajtóelemek korszerű gyártásának és minősítési módszereinek kutatása, fejlesztése (ívelt profilú csigahajtás), Szabadalom: 170 118/73.
1976-1983 Gyártóegységek kialakítása folyamatok tervezése, gyártórendszerek fejlesztése, tervezése, kialakítása, telepítése, különleges termékek számára.
1983- Különböző ipari megbízások témavezetése, résztvevője (hajtópárok, szerszámok, gyártórendszerek, technikai fejlesztések, spiroid hajtások).
1986 Spiroid csigahajtás fejlesztése. Szabadalom: 207 963/88.
1994-1996 A környezetbarát megmunkálási technológiák – a hűtő-kenő anyagok csökkentése illetve helyettesítése” című Európai Közösség által finanszírozott projekt magyar kutatócsoportjának vezetője. Hivatkozási szám: ERB CIPACT 930167.
1995-1997 A MONBUSHO Nemzetközi Kutatási Program által finanszírozott „CCD kamerák alkalmazása 3D-s mérésekhez” című program tagja. Együttműködő egyetem: Nagaoka University of Technology (Japán).
2000-2001 Shinwa, „Minőségbiztosítási Rendszer”.
2000-2002 Videoton, „Gyorsmarás”.
2003 Difi-CAD Mérnökiroda Kft., Hajtóműfejlesztés.
2005 Senat Metal Kft., orvosi protézisek prototípusainak (RP) előállítása.
2005 Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, mérési feladatok.
2008 Különféle fogazott elemek, szerszámok, speciális csigahajtások kutatása, gyártása.

A tanszékvezetésem alatt körülbelül 70 különböző témájú kutatási témát és pályázatot koordináltam.

Fontosabb tudományos kutatások

 • Fogazott hajtópárok és hajtások optimálása, kapcsolódás-elméletének és tribológiájának továbbfejlesztése (OTKA 655/2 1991-94), témavezető: Dudás I.
 • Optimális kapcsolódás kialakulásának feltételrendszere (OTKA T019093 1996-99), témavezető: Dudás I.
 • 3D-s mérési rendszer kifejlesztése a CCD kamerák használatával (OTKA T 026566 1998-2002), témavezető: Dudás I.
 • Gépipari technológiák komplex analízise, különös tekintettel a bonyolult geometriai alakzatok gyártásgeometriájára és a számítógéppel segített gyártástechnológia kutatási területeire (MTA 1996-1998 kihelyezett kutatócsoport), vezető: Dudás I.
 • 1998-2001 MTA Társult Kutatócsoport vezető.
 • Környezetbarát megmunkálási technológiák – a hűtő-kenő anyagok csökkentése, illetve megszüntetése fúrásnál (Hivatkozási szám: ERB CIPACT 930167), témavezető: Dudás I.
 • Új geometriájú spiroid hajtások kutatása, gyártásgeometria kidolgozása (OTKA T038288, 2002-2005), témavezető: Dudás I.
 • Investigation of rapid prototyping when using the LOM-1015 machine (2065/NATO/02), témavezető: Dudás I.
 • Researches and results of the fused deposition modelling rapid prototyping method (2068/NATO/02), témavezető: Dudás Illés –Gyenge Csaba.
 • GM (USA) a hajtóművek témában (tervezés, kísérlet, gyártásgeometria).
 • Minimális hűtéstechnika felhasználása esztergáláskor (Magyar-Német Kormányközi TéT Együttműködés 2000-2002.), a projekt magyar vezetője: Dudás I.
 • „Gépipari technológiák komplex analízise, különös tekintettel a bonyolult geometriai alakzatok gyártásgeometriájára és a számítógéppel segített gyártástechnológia kutatási területeire”, MTA ME Gépgyártástechnológiai Kutatócsoport. A kutatás időtartama: 1996 – 2002. Témavezető: Dudás I.
 • ”Új geometriájú spiroid hajtások kutatása, gyártásgeometria kidolgozása”, OTKA – Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok – T038288. A kutatás időtartama: 2001-2005., témavezető: Dudás I.
 • „A gyártásgeometria és a kapcsolódás jellemzőinek komplex vizsgálata korszerű csigahajtások esetében” OTKA K 63377. A kutatás időtartama: 2006-2010., témavezető: Dudás I.
 •  Difi-CAD Mérnökiroda Kft., kutatóbázis, PhD kutatómunkák végzése, fejlesztések.

Tudományos (szakmai) életben való részvétel

1980 MTA, Miskolci Akadémiai Bizottság, Gépészeti Szakbizottság, Gépkonstrukció Fejlesztési Munkabizottság tagja.
1981-1985 MTA Gépészeti Szakbizottság, Hajtóművek Munkabizottság titkára.
1985- MAB Gépészeti Szakbizottságának Anyagismereti és Technológiai Munkabizottságának tagja.
1976-1983 OKFT A/3. „A gépgyártás általános rendeltetésű alkatrész és részegység gyártásának fejlesztése, Áttétművek és Tengelykapcsolók Munkacsoport tagja.
1981-1993 In the frame of the A3 Project of the Hungarian Middle Distance Research and Development Committee, project title: „Manufacturing developing of spare parts and subgroup of the structural units for general used in the machine industry”. Member of the subcommittee (signed G7) for Gear Transmissions and Power Transmissions.
1982 GTE Központi Fogaskerék Szakbizottság tagja.
1984- GKFT Szerszámtanács tagja.
19841987 NME Ipari Kapcsolatok Bizottság tagja.
19871995 NME Ipari Kapcsolatok Bizottság elnöke.
1981-1983 GTE Központi Automatizálási Szakbizottság vezetőség tagja.
1985 A VI. Szerszám- és Szerszámanyag Szimpózium Szervezőbizottság tag, titkár.
1988-1989 A VII. Szerszám- és Szerszámanyag Szimpózium Szervezőbizottság vezetője.
1988- Észak-magyarországi Innovációs Centrum (Park) Rt. Tudományos Tanácsadó Testület tagja.
1991 „Gépgyártástechnológia” c. szakmai folyóirat Szerkesztőbizottság tagja.
1992 „Borsodi Műszaki Gazdasági Élet” szakmai folyóirat Szerkesztőbizottság tagja.
1992 Izsevszk (USSR), Technical periodical review in English and Russian languages. Member of the editorial board. Title in Russian: „Peredacsai Transzmisszii”.
1992 „Gép” c. szakmai folyóirat Szerkesztőbizottság tagja.
1992 Az MTA Anyagtudomány és Technológiai Bizottság tagja.
19922005 Az MTA Anyagtudomány és Technológiai Bizottság Gyártórendszerek Albizottság elnöke.
1992 MTA Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Tudományos Bizottság tagja.
1993 microCAD Konferencia Gépgyártástechnológiai Szekció elnöke.
1993 A VIII. Nemzetközi Szerszámkonferencia és Kiállítás Program bizottság elnöke.
1995 MTA Sz.Sz.B. Megyei Tudományos Testület elnökségének tagja.
1996 A IX. Nemzetközi Szerszámkonferencia és Kiállítás Programbizottság elnöke.
1996 Bay Zoltán Kutatóintézet Tudományos Tanács tagja.
1996 International Committee of Measurements and Instrumentation (ICMI) konferencia elnökkévé választva. Tokió, Japán.
19961998 Az MTA Gépgyártástechnológia Tanszék kihelyezett kutatócsoport vezetője.
1997- The Japan Society for Precision Engineering, tag.
1998 4th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments, szerbezőbizottság elnöke, Miskolc, Lillafüred.
1998 IMECO R14: Magyar Referens.
19992009 Scientific Secretary of World Council of Hungarian Professors.
1998 A X. Nemzetközi Szerszámkonferencia és Kiállítás Programbizottság elnöke.
2004 A XI. Nemzetközi Szerszámkonferencia és Kiállítás Programbizottság elnöke.
2007 A XII. Nemzetközi Szerszámkonferencia és Kiállítás Programbizottság elnöke.
2007 8th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments ISMTII 2007, nemzetközi tudományos bizottsági tag. Sendáj, Japán.
2009 The 9th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments ISMTII 2009, nemzetközi tudományos bizottsági tag. Szentpétervár, Oroszország.
2011 Magyar Professzorok Nemzetközi Szervezete alapító és elnökségi tagja.
2011 The 10th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments ISMTII 2011, nemzetközi tudományos bizottsági tag. Daejeon, Dél-Korea.
2012 A XIII. Nemzetközi Szerszámkonferencia és Kiállítás Programbizottság tagja.
2013 The 11th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments ISMTII 2013, nemzetközi tudományos bizottsági tag, szekció elnök. Aachen, Németország.

Főbb tanulmányutak, nemzetközi konferenciák

Korábbi munkahelyemen a DIGÉP kiküldetésében több alkalommal töltöttem rövidebb, hosszabb időt Németország, Svájc, Olaszország, Szovjetunió és Csehszlovákia jelentős gépipari vállalatainál, technológiai folyamatok, ill. berendezések tanulmányozásával, átvételével. A Miskolci Egyetemről az Aacheni, Amerikai, Afrikai, Ausztráliai, Gdański, Harkovi, Müncheni, Magdeburgi, Kolozsvári, Krakkói, Szófiai, stb. Műszaki Egyetemeken vettem részt konferenciákon, tanulmányutakon. 1992-ben 2 hónapos Manager képzésen vettem részt a Németországi Fraunhoffer intézeteiben (Bréma, Aachen, Dortmund, Hamburg, München, stb.) az OMFB megbízásából. Vendég professzor voltam a Chicagói Egyetemen 2000-ben. A fentieken túlmenően összességében több mint 170 alkalommal látogattam el különböző konferenciákra, tanulmányi utak keretében, vagy egyéni kezdeményezés útján. Kutatásaim során a világ számos pontjára, illetve egyetemére is ellátogattam:

 • Európa minden országában
 • Ázsia: Kína, India, Szingapúr, Malaysia, Vietnám
 • Afrika: Egyiptom, Dél – afrikai Köztársaság
 • Közel-Kelet: Izrael
 • Távol-Kelet: Japán
 • Ausztrália: Sydney, Perth,
 • Amerika: USA, Hawaii, Kanada, Brazília

Részvétel fontosabb konferenciákon

1983 Magdeburg (NDK), VI. Vortragstagung mit Zahnradgetriebebau (előadás tartása).
1986 Krakkó (Lengyelország), IX. Wissenchaftliche Schleifschule konferencia (előadás tartása).
1988 Koszalin (Lengyelország), Nass’88 konferencia (előadás tartása).
1989 München (Németország), konferencia (előadás tartása).
1990 Dubrovnik (Jugoszlávia), ICED’90 konferencia (előadás tartása).
1991 Hirosima (Japán), ISME International Conference on Motion and Power Transmissions, Leader of the „Cutting Tools” (előadás tartása).
1993 Harkov (Szovjetunió), Conference Inter partner -93. Title: „High technology in engineering industry”. Member of the Organizing Committee (előadás tartása).
1993 Kudzsír (Románia), 2nd International Scientific Conference MTM93, „Modern Machines and Technologies” (előadás tartása).
1994 Nagaoka (Japán), Nagaoka University of Technology Department of Production Engineering.
1994 Szingapúr, The Third International Conference on Automation, Robotics and Computer Vision.
1995 Perth (Ausztrália), 4th International Tribology Conference, AUSTRIB94 (előadás tartása).
1995 Manchester (Egyesült Királyság), Thirty-First International MATADOR Conference (előadás tartása).
1995 Kudzsír (Románia), 3rd International Scientific Conference MTeM95, „Modern Machines and Technologies” (előadás tartása).
1995 Krakkó (Lengyelország), 6th International DAAAM Symposium, Technical University of Krakow.
1996 Kolozsvár (Románia), EMT Conference, Member of Program Committee.
1996 Hajama (Japán), ISMTII’96 Symposium, Member of Program Committee.
1996 New York, San Diego (Amerikai Egyesült Államok), The 7th International Power Transmission and Gearing Conference.
1997 Bécs (Ausztria), „Micro- und Nanotechnologie”, Colloquium, Member of Program committee.
1997 Tiencsin (Kína), MTM’97 – International Conference on Mechanical Transmissions and Mechanism.
1997 Tiencsin (Kína), MTN 97 Conference (előadás, szekcióvezetés).
1998 Dél-afrikai Köztársaság, An International Meeting of the Production and Operations Management Society, Graduate School of Business, University of Cape Town (előadás, meeting vezetés).
1999 Banff (Kanada), The Sixth IASTED International Conference.
1999 Párizs (Franciaország), The 4th World Congress on Gearing and Power Transmission.
2000 Oxford (Egyesült Királyság), The 3rd International Conference on Quality, Reliability, and Maintenance.
2000 Miskolc, The Tenth International Conference on Tools.
2000 Chicago (Amerikai Egyesült Államok), Illinois University of Chicago (vendégprofesszor Prof. F. L. Litvin meghívására).
2001 Kolozsvár (Románia), FMTÜ (tudományos bizottsági tag).
2003 Miskolc, WESIC 2003, Advanced Technologies in Manufacturing (tudományos bizottsági tag).
2004 Miskolc, The Tenth International Conference on Tools (szervezőbizottság elnöke).
2005 Huddersfield (Egyesült Királyság), The 7th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments (nemzetközi tudományos bizottsági tag).
2005 Bécs (Ausztria), The 3rd International Congress of Precision Machining (nemzetközi programbizottsági tag).
2007 Sendáj (Japán), The 8th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments, ISMTII 2007 (nemzetközi tudományos bizottsági tag, szekcióelnök).
2009 Szentpétervár (Oroszország), The 9th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments.
2009 Kolozsvár (Románia), MTeM International Conference, MTeM 2009, Technical University of Cluj Napoca.
2011 Kolozsvár (Románia), MTeM International Conference, MTeM 2011, Technical University of Cluj Napoca.
2013 Aachen (Németország), ISMTII International Conference, ISMTII 2013 (nemzetközi tudományos bizottsági tag, szekcióelnök).
2013 Kolozsvár (Románia), MTeM International Conference, MTeM 2013, Technical University of Cluj Napoca (szekcióelnök).
2014 Cartagena (Spanyolország), „Meeting with Professor Dudás” Conference, Universidad Politecnica de Cartagena.
2014 Kolozsvár (Románia), XIX. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka (programbizottság tagja).
2014 Nagyszeben (Románia), XXII. Országos Gépész Találkozó 2014 (OGÉT) (programbizottság tagja, szekcióelnök).

Konferencián, rendezvényen elhangzott előadás (nyomtatásban nem jelent meg)

 1. Csigahajtások minősítésének korszerű módszerei, csigatípusok geometriája, DIGÉP-MEO l974.
 2. Fogazatok megmunkálása, Budapest, GTE Fogaskerék Szakbizottság, l980.
 3. Gyártástervezés szerepe a korszerű gyártórendszer kialakításában, DIGÉP-KÜM l98l.
 4. Forgácsolás gyorsacél szerszámmal, KM-DIGÉP Gyorsacél Szeminárium, Miskolc, l984.
 5. Voproszü sznabzsenija insztrumentami, geometrii porizvodsztva i takzse klasszifikacii pri proizvodsztve szovremennüh reduktorov Harkov, Kaf. Rezania materialov i rezsuscsie insztrumentü, l984.
 6. Szerszámtervezés számítógép alkalmazásával, ÉTT. Szerszámok élettartamának növelése, Miskolc, l984.
 7. Ívelt profilú csigahajtások geometriája és gyártása, Békéscsaba, GTE-HAFE l985.
 8. Tocsnaja izrabotka cservjacsnüh peredacs sz.profilnoj modifikaciejVárna „Zubcsatüje peredacsi ’85.” 3. Nacionalnaja naucsno tyechnicseszkaja konferencia, l985.
 9. Fejlődési tendenciák a gépgyártástechnológiában a 6. EMO alapján, BMKH ’86. GTE. Miskolc, l986.
 10. Fogazat megmunkálás rugalmas gyártórendszerben, XXIV. Borsodi Műszaki és Közgazdasági Hetek, l986. Gépgyártástechnológiai nap, Rugalmas gyártórendszerek, NME.
 11. A gyártási folyamat és a hatékony termelés kapcsolata, XXIV. Borsodi Műszaki és Közgazdasági Hetek, 1986.
 12. Entwiklung der Werkzeug-, und Fertigungsgeometria von Verzahnungen an der Technische Universität für Schwerindustrie in Miskolc Politechnika Rzeszowka, l987.
 13. Helicoid felületek és szerszámaik előállítása, MicroCAD ’88 II. 25-27. (Társszerző: Csóka J.)
 14. Csavarfelületek CIM-rendszerbe való előállításának geometriai ellenőrzésének  új lehetőségei, MITUTOYO (Japán) Szimpózium, Budapest, Kereskedelmi Center, l988.
 15. Új módszer fogazatok 3D mérőgépen történő ellenőrzésére, BMH ’88. NME l988. (Társszerző: Dr. Bányai K.)
 16. Csigahajtások hatásfoka növelésének lehetőségei, Pécs, l988. A Baranya megyei GTE által rendezett „Gépipari Műszaki Vezetők Klub” alakuló ülésén elhangzott előadás.
 17. Csigahajtások hatásfoka, növelésének lehetőségei, GTE Pécs, l988.
 18. Csavarfelületek előállítása CAD/CAM rendszerben, II. EMT Tanácskozása. Nagyvárad, l99l.
 19. Kinematikai- és szerszámfelületek geometriailag helyes gyártása, CNC korongszabályozó kifejlesztése. Miskolc, l99l.
 20. Herstellung der Schraubenflächen in, CAD/CAM System, International Autriebstechnik seminar Pozsony, 1992.
 21. Herstellung von Helicoidoberflachen und ihrer Werkzeuge in CIM System International Scientific Conference, TECHNOLOGY’92. Kosice 1992.
 22. Erfahrungen in den Fraunhofer Instituten von Deutschland, und die Möglichkeiten der Gründung von Fraunhofer-Ähnlichen Instituten in Ungarn Fraunhofer Management GmbH., München,1992. (Társszerzők: Gy. Patkó, L. Tóth, D. Kirner)
 23. Kontinuerliches Abrichten von profilierten Schleifscheiben durch CNC-Steuerung (Társszerző: Dr. Csermely Tibor)
 24. Számítógépes gyártástervezés, EMT Országos Szakmai Napok. Sepsiszentgyörgy,  1993.
 25. The Trends of the Development and the Application of Computer Aided Manufacturing Process Planning. CAD/CAM’93. International Conference, Bucharest, 1993.  (Társszerzők: Dr. M. Berta, Dr. I. Cser)
 26. Umweltgerechte Zerspanungstechnik – Reduzierung und Ersatz von Fertigungshilfsstoffen beim Bohren (STD – 2EC jelű, ERB CIPACT 930167 témaszámú) , Európai Közösség által finanszírozott kutatási projekt Workshop – on elhangzott témanyitó előadás (németül). Dortmundi Egyetem, Németország, 1994.
 27. Trends in development of production engineering. MTA-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete Regionális Tudományos ülése. Erdély, Nagybánya, 1994.
 28. Rezolvarea unor probleme de rezistenta prin metoda elementului finit Organizeaza un ciclu de conferinte in constructia de masini. Prelegerile se vor desfasura in ziua de 20 mai 1994 orele 10oo in sala C 15., Universitatea Baia Mare.
 29. Umweltgerechte Zerspanungstechnik – Reduzierung und Ersatz von Fertigungshilfsstoffen beim Bohren (STD – 2EC jelű, ERB CIPACT 930167 témaszámú) , Európai Közösség által finanszírozott kutatási projekt Workshop – on elhangzott előadás (németül). Miskolci Egyetem, Magyarország, 1994
 30. Csigahajtópárok gyártása hordkép optimalizálással. A MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének tudományos ülése, Nyíregyháza, 1994.
 31. Az ipar helyzetelemzése, lehetőségei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testülete Közgyűlése, 1994.
 32. Gyártási folyamatok fejlesztésének tendenciái, ME fennállásának 260. évfordulóján rendezett Jubileumi Tudományos Konferencia, kari plenáris ülések. 1995. (Társszerzők: Dr. Tisza Miklós, Dr. Voith Márton)
 33. Umweltgerechte Zerspanungstechnik – Reduzierung und Ersatz von Fertigungshilfsstoffen beim Bohren (STD – 2EC jelű, ERB CIPACT 930167 témaszámú), Európai Közösség által finanszírozott kutatási projekt Workshop – on elhangzott előadás (németül). Wroclawi Egyetem, Lengyelország, 1995.
 34. Burkolófelületek mátrix geometriai vizsgálata, ME fennállásának 260. évfordulóján rendezett Jubileumi Tudományos Konferencia, poster előadások, 1995.
 35. A számítógéppel integrált gyártórendszerek (CIM) tervezésének és megvalósításának lehetőségei, ME fennállásának 260. évfordulóján rendezett Jubileumi Tudományos Konferencia, poster előadások, 1995.
 36. Nagypontosságú kúpos csavarfelületek előállításának elemzése, ME fennállásának 260. évfordulóján rendezett Jubileumi Tudományos Konferencia, poster előadások, 1995. (Társzerző: Radócz Csaba)
 37. Transzverzális fúrógép rezgések dinamikai modellezése, ME fennállásának 260. évfordulóján rendezett Jubileumi Tudományos Konferencia, poster előadások, 1995. (Társszerzők: Dr. Csermely Tibor, Dr. Varga Gyula)
 38. Helikoidok előállítása automatizált rendszerben, ME fennállásának 260. évfordulóján rendezett Jubileumi Tudományos Konferencia, poster előadások, 1995. (Társszerző: Dr. Bányai Károly)
 39. A gépgyártás fejlesztésének tendenciái (Korszerű gyártási eljárások), SZIF KGF Jubileumi Tudományos Ülésszak, TECHNOLÓGIAI SZEKCIÓ, Győr, 1995.
 40. Qualitätssicherung in der flexiblen Fertigung Programm Innovate Produktionstechniken,Otto-von-Guericke-Universitat, Magdeburg 1995.
 41. Umweltgerechte Zerspanungstechnik – Reduzierung und Ersatz von Fertigungshilfsstoffen beim Bohren (STD – 2EC jelű, ERB CIPACT 930167 témaszámú), Európai Közösség által finanszírozott kutatási projekt Bohrversuche zur Minimalmangenbearbeitung (aussere Zuführung) von Grauguss GG 20 Workshop – on elhangzott előadás. Plseni Egyetem, Csehország, 1995.
 42. Umweltgerechte Zerspanungstechnik – Reduzierung und Ersatz von Fertigungshilfsstoffen beim Bohren (STD – 2EC jelű, ERB CIPACT 930167 témaszámú), Európai Közösség által finanszírozott kutatási projektBohrversuche zur Minimalmangenbearbeitung (aussere Zuführung) von Grauguss GG 20 Workshop – on elhangzott előadás. Magdeburgi Egyetem, Németország, 1996.
 43. Umweltgerechte Zerspanungstechnik – Reduzierung und Ersatz von Fertigungshilfsstoffen beim Bohren (STD – 2EC jelű, ERB CIPACT 930167 témaszámú), Európai Közösség által finanszírozott kutatási projekt Workshop – on elhangzott előadás (németül). Dortmundi Egyetem, Németország, 1996.
 44. Minimalmengenschmierung bei der spanenden Bearbeitung von Al-Teilen bei AHM Teil I. AUDI Hungaria Motor Kft., Győr 1997.
 45. Új fejezetek a gépgyártás fejlesztésében, Épületgépészeti és Gépészeti Szakmai Napok, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1997.
 46. Minimalmengenschmierung bei der spanenden Bearbeitung von Al-Teilen bei AHM Teil II. AUDI Hungaria Motor Kft., Győr, 1997.
 47. A jövő csúcstechnológiája, A Magyar Tudomány Napja, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos, Konferencia, GATE, Nyíregyháza, 1997.
 48. Mérnöki tevékenység a felsőoktatás, tudományos kutatás és fejlesztés szemszögéből, Bessenyei György Gimnázium, Bessenyei Akadémia Kisvárda, 1997.
 49. A tankönyv és más információs anyagok beszerzésének és cseréjének megszervezése, Kárpát-medence Magyar Professzorainak Első Találkozója (10. Szekció) (Nyomtatott alakban jelentés készült). Nyíregyháza, 1997.
 50. Korszerű csigahajtások gyártásgeometria elemzése, Az MTA Anyagtudományi és Technológiai Bizottság Gyártási Rendszerek Albizottság ülése, ME Gépgyártástechnológia Tanszék, 1998.
 51. Mikroforgácsolásnál az atomsíkok elcsúszásakor bekövetkező hőmérsékletváltozás analízise, Az MTA Anyagtudományi és Technológiai Bizottság Gyártási Rendszerek Albizottság ülése, ME Gépgyártástechnológia Tanszék, 1998 .(Társszerzők: Dr. Szabó Ottó, Gurzó József)
 52. Környezetbarát fúrási kísérletek, Az MTA Anyagtudományi és Technológiai Bizottság Gyártási Rendszerek Albizottság ülése, ME Gépgyártástechnológia Tanszék, 1998. (Társszerzők: Dr.Varga Gy., Dr. Bányai K., Dr. Csermely T., Dr. Kövesi Gy., Dr. Szabó O., Dr. Szabó S., Dr. Tolvaj Béláné)
 53. A tankönyv és más információs anyagok beszerzésének és cseréjének megszervezése, Magyar Professzorok Első Világtalálkozója (10. Szekció) (Nyomtatott anyagban jelentés készült). Budapest, 1998.
 54. Tudományelméleti alapok a gyártási rendszerek analíziséhez, MTA Anyagtudomány és Technológiai Szakbizottság Gyártási Rendszerek Munkabizottságának alakuló ülése, BME 1998.
 55. OPENING SPEECH, Fourth International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments, Miskolc, 1998.
 56. Measurement of Grinding Wheel Wear by CCD Cameras Metrology for Quality Control in Production Wienna, Austria, 1998. (Társszerzők: Dr. Bányai Károly, Dr. Varga Gyula)
 57. Production of Helicoid Surfaces in Intelligent Manufacturing Systems„Surface Finish Measurement” 2-Day Workshop, University of Huddersfield, 1998.
 58. A gépipari technológia és mérések korszerű fejlődési irányai, „A tudomány eredményei és középiskolai oktatás” Gépészeti Szekció, Szakmai nap, 1999.
 59. Oktatás-módszertani és kutatási tapasztalatok a karbantartás-javítás oktatásának területén a Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszékén, Karbantartást és Javítást Oktatók Konferenciája. Nyíregyháza, 2000.
 60. A műanyag bevonatok alkalmazása a javítástechnológiában, Karbantartást és Javítást Oktatók Konferenciája. Nyíregyháza, 2000.
 61. Introduction about University of Miskolc, the Faculty of Mechanical Engineering, the Department of Production Engineering, vendégprofesszori előadás, University of Illinois at Chicago. Chicago, 2001.
 62. The Situation of the Development of Worm and Spiroid Gear Drives in Hungary, vendégprofesszori előadás. University of Illinois at Chicago; Chicago, 2001.
 63. The Basis of the General Mathematical Model is the Generation and Geometrical Definition of Cylindrical and Conical Worm Gear Drives, Together with the Design, Model of Milling Cutters, vendégprofesszori előadás. University of Illinois at Chicago; Chicago, 2001.
 64. Intelligent Automation of Design and Manufacture of Worm Gear Drives, vendégprofesszori előadás. University of Illinois at Chicago; Chicago, 2001.
 65. Környezetvédelem, környezetbarát technológiák, Műszaki Tudományos Ülésszak (Magyar Tudomány Napja). Kolozsvár, 2001.
 66. A Kolozsvári Műszaki Egyetem vendégprofesszori előadásai német, angol és magyar nyelven: Herstellung von Schraubenflächen im Automatischem System.
 67. Experimentelle Untersuchung des Bohrprozesses.
 68. Allgemeine Tendenzen der Entwicklung der Produktionstechnik.
 69. Manufacturing and Qualification of Drives With Good Efficiency and High Load Capacity.
 70. Gyártás- és szerszámgeometria tervezésének módszere csavarfelület egzakt előállításhoz.
 71. Hoch- und Spitzentechnologien der Fertigungstechnik – Entwicklungsstand und- Perspektiven.
 72. Zur Enstehung von Verzagnungsabweichungen Spanend Bearbeiteter Zylinderräder.
 73. Verfahren zur Weichbearbeitung von Zahnrädern.
 74. Fejlesztési irányzatok a gépgyártásban, környezetkímélő gépipari technológiák. Minimál kenés- szárazmegmunkálás szimpózium, Kecskemét, 2002.
 75. Fúrás szárazon és minimál kenéssel, környezetkímélő gépipari technológiák. Minimál kenés- szárazmegmunkálás szimpózium, Kecskemét, 2002.
 76. Herstellung von Schraubenflachen im Automatichem System, Trend sin Production Engineering, Dr. h.c. előadás, Kolozsvár, 2002.
 77. Rapid prototyping at the University of Miskolc, University of Exeter Innovation Center. United Kingdom, 2005. (Társszerzők: Dudás Nóra, Varga Gyula, Felhő Csaba)
 78. A gépgyártás fejlődési tendenciái, Környezetbarát technológiák. Nagyvárad, 2002.
 79. Analysing of Helicioid Surfaces Having the Same Axis by Mathematical Model.
 80. Polytechnic University of Cartagena, Department of Production Engineering,Cartagena, Spain, 2006. (Társszerzők: Bányai Károly, Varga Gyula)
 81. Development of the Universal Thread Milling Machine, Polytechnic University of Cartagena, Department of Production Engineering. Cartagena, Spain, 2006. (Társszerzők: Bányai Károly, Varga Gyula)
 82. Production Geometric Analysis of Helicoid Surface in Inteligent Integrated, Manufacturing Systems, Polytechnic University of Cartagena, Cartagena, Spain, 2014.

Kutatási jelentések, tanulmányok

 1. Jászberényi Aprítógépgyár ívelt profilú csigahajtásainak geometriai számítása NME Gépelemek Tanszék, l976. (Társszerzők: Drobni J. – Jálics K. – Terplán Z.)
 2.  Egyedi kialakítású gyorsacél szerszámok VT-2O/A számítógépen történő tervezése MAB Pályázat, Miskolc, l983.pp. 72. Témavezető: Dr. Dudás I. (Társszerzők: Bányai K. – Jávorkúti T. – Dömötör Z.-né)
 3.  Sorrendtervezési törzsadatbázis kidolgozása forgástest jellegű alkatrészekhez NME Gépgyártástechnológiai Tanszék, Szm: l48-XXV-l2-l983. l2/l0.
 4.  Szerszámfejlesztés menetbordás betonacél kötőhüvelyének gyártásához Kutatási jelentés: Szm. l60-XXV-l3/84. l-5/3. Miskolc, l984. Témavezető: Dr. Dudás I.
 5.  Daruforgató fogaskerék és zsinórmenetes összekötő hüvely gyártásához szükséges különleges szerszámok tervezése, előállítása. Kutatási jelentés: Szm-l2l-XXV-9/84.5/4. Miskolc, l984. november Közreműködött: Vékonyné J. Klára. Témavezető: Dr. Dudás Illés
 6. Modulrendszerű szerszámtervezés számítógéppel (Társszerzők: Bányai K. – Jávorkúti T.) IPM-GTE pályázatMiskolc, l984. pp. 52. Témavezető: Dr. Dudás Illés
 7. Szerszámellátó rendszerek az IAAR-ban, NME Kutatási jelentés, Szm-242/84. Miskolc, l985. Tanulmány, OKKFT Kiadvány, l985/VI. Témavezető: Dr. Fridrik L. (Társszerzők: Dr. Fridrik L. – Ludvig L. – Dr. Nagy S. – Pap J. – Dr. Szabó S.)
 8. További és távlati teendők anyag- és adatfeldolgozó rendszerek (IAAR) létrehozásához a gépiparban. Alakos szerszámok automatikus tervezéséhez rendszerterv kidolgozása. Tanulmány, NME-M., l985. X. pp. l-37. Témavezető: Dr. Dudás I. (Közreműködők: Dudás L. – Gergely Gy. – Jávorkúti T. – Pap J. – Szoták P.)
 9. További és távlati teendők anyag- és adatfeldolgozó rendszerek létrehozásához a gépiparban. I. Szerszámellátó rendszerek az IAAR-ben. Tanulmány, NME-Miskolc, 1985. p. 37. NME Szm-242-XXV-22/1984. (Közreműködők: Fridrik L. – Ludvig L. – Nagy S. – Pap J. – Szabó S.)
 10. Szuperkemény szerszámok alkalmazástechnikai kutatása szerszámok és bonyolult geometriájú alakos felületek nagytermelékenységű és nagypontosságú gyártásához, Kutatási beszámoló: Szm. 277-l/84; A/2-OO5/3/84. Miskolc, l985.
 11. Közreműködők: Dr. Dudás I. (5. fejezet „Fogazat és csigamegmunkálás szuperkemény anyagokkal”pp. 68-89) – Dr. Fridrik L. – Dr. Gribovszki L. – Kecskeméti J. – Orosz L. – Pap J.-né dr. – Szűcs J. – Tar I. – Varga J. – Vékony S. (Témavezető: Dr. Fridrik L.
 12. IAAR átmeneti szakasz. Alakos szerszámok automatikus tervezéséhez rendszerterv kidolgozása tanulmány. Gépgyártástechnológiai Kutatási és Fejlesztési Társaság, Budapest, 1985. Témavezető: Dr. Fridrik László.
 13. Menetbordás betonacélhoz toldóhüvelyt és ellenanyát gyártó berendezés kifejlesztéseKutatási jelentés, Szm. l65-XXV-l6/84. l986. Témavezető: Dr. Dudás Illés. (Közreműködött: Less N.)
 14. Rugalmas gyártórendszerek szerszámellátó alrendszerének rendszerterve.Tervcél, Miskolc, l987., OKKFT G/6-l-O56 85. old. Melléklet: 26. old.(Társszerző: Dr. Szabó S., Csóka J., Erdélyi F., Dr. Fridrik L., Gács Gy., Dr. Kundrák J., Less N., Ludvig L., Maros Zs., Papp Z., Vadász D., Varga J.,Vékony S.)
 15. Csavarkompresszor orsók gyártásgeometriájára és gyártóeszközeire kidolgozott javaslat. Tanulmányrészlet a „Csavarkompresszor forgórészének kifejlesztése” c. BME270.024/87-7. sz. munkához, NME-Miskolc, l987. XII. l2. p. l2. BME, Témavezető: Dr. Bercsei T.
 16. Különleges profilú lefejtőmarók tervezése és gyártása. Szm. 268-XXV-26/87. Kutatási jelentés. Témavezető: Dr. Dudás Illés.
 17. Mikromotorok alkatrészeihez mikronközeli gyártástechnológia kidolgozása. A mikronközeli forgácsolás, gyártási előkísérletek, NME Miskolc, l987. ÁMSZ. 5l9-XXV-8/87.
 18. ELKO Diesel motor Gyárthatóságának vizsgálata, NME Miskolc, l987. Szm. l7-XXV-3/87. Témavezető: Dr. Dudás Illés.
 19. Vonalfelületű csigahajtások csigakerék lefejtőmaróinak fejlesztése. Kutatási jelentés: Szm-269-XXV-27/87. l988. IV. l5. Témavezető: Dr. Dudás Illés. (Közreműködő: Dr. Bányai K., Csóka J.)
 20. Elektrosalakos átolvasztással és különféle hőkezelési eljárással előállított kísérleti marószerszámok élettartam vizsgálata, Szm-l49-XXV-l3/88. Témavezető: Dr. Dudás Illés, (Közreműködő: Dr. Szabó S., Csóka J.) Miskolc, l988.
 21. Az Energy Release adalékanyag alkalmazásának forgácsolási vizsgálata. Kutatási jelentés. Nytsz.: T-7/5-017-4 MEKSZ Miskolc, 1990. (Társszerzők: Dr. Pap J., Dr. Szabó S.)
 22. Dohány kocsányozógép rotorjának fejlesztése, tervezése, kivitelezése, ME Gépgyártástechnológiai Tanszék. Szm: 4002993/1993. (Társszerzők: Dr. Csermely T., Korpás K., Kövesi Gy., Dr.Patkó Gy.)
 23. Központosított (kari v. egyetemi) gépészeti gyártó-részleg létesítésére, ME Gépgyártástechnológiai Tanszék, 1993.
 24. Bonyolult geometriájú forgácsolószerszámok (fogazat-, csiga megmunkálók, alakos marók, stb.) hazai ellátásának helyzete, a fejlesztés javasolt irányai, ME Gépgyártástechnológiai Tanszék, 1994. (Társszerző: Dr. Szabó S.)
 25. Bőrhálósító készülék fejlesztése, ME Gépgyártástechnológiai Tanszék, Szm: 4940054/ 1994. (Társszerzők: Korpás K., Kövesi Gy., Dr. Schäffer J.)
 26. Norton hántolófej gyártástechnológiájának kidolgozása és a hántolófej legyártása. Tanulmány, ME Gépgyártástechnológiai Tanszék, Ny.Sz.:4950104, (Társszerzők: Kövesi Gyula, Gádori Attila, Dr.Schaffer József)
 27. Experimentelle Untersuchung des Bohrprozesses Programm STD-2 EC ERB CIPACT 930167, 1. Bericht, Miskolc 1994. június. (Társszerzők: Dr. Varga Gyula, Dr. Csermely Tibor, Dr. Tolvaj Béláné, Dr. Bányai Károly, Korpás Kálmán)
 28. Experimente Untersuchung des Bohrprozesses Programm STD-2 EC ERB CIPACT 930167, 2. Bericht, Miskolc 1994. június (Társszerzők: Dr. Varga Gyula, Dr. Csermely Tibor, Dr. Tolvaj Béláné, Dr. Bányai Károly, Korpás Kálmán)
 29. Experimente Untersuchung des Bohrprozesses Programm, STD-2 EC ERB CIPACT 930167, 3. Bericht, Miskolc 1994. június. (Társszerzők: Dr. Varga Gyula, Dr. Csermely Tibor, Dr. Tolvaj Béláné, Dr. Bányai Károly, Korpás Kálmán)
 30. Fogazott hajtópárok és hajtások optimálása, kapcsolódás elméletének és tribológiájának továbbfejlesztése. Kutatási jelentés. OTKA nyilv. sz.: 655 / 1 (5-326 BME) 655 / 2. része 1994.
 31. Az ipari kibontakozás lehetőségei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.Tanulmány, Nyíregyháza, 1995. március, pp. 97. Készült az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testület Gépipari, Alkalmazások Munkabizottsága által szervezett „Mit tehetnénk a megyéért?” Kerekasztal Konferencián (1994. október 01.) elhangzottak alapján Témavező: Dr. Dudás Illés. (Társszerzők: Dr. Paulik László, Dr. Péter László)
 32. Fogazott hajtópárok és hajtások optimálása, kapcsolódás elméletének és tribológiájának továbbfejlesztése. Zárójelentés. OTKA nyilv. sz.: 655 I / 3 (5-326 BME) 1995. (Társszerző: Dr. Bercsey Tibor)
 33. Umweltgerechte Zerspanungstechnik – Reduzierung und Ersatz von Fertigungshilfsstoffen beim Bohren (STD – 2EC jelű, ERB CIPACT 930167 témaszámú), Európai Közösség által finanszírozott kutatási projekt. Universität Miskolc, Lehrstuhl für Maschinenbautechnologie Bericht, 1995 dec., pp.:27. (Társszerző: Dr. Varga Gy. ,Dr. Csermely T. ,Dr. Tolvaj B.,Dr. Bányai K. )
 34. Umweltgerechte Zerspanungstechnik – Reduzierung und Ersatz vonFertigungshilfsstoffen beim Bohren (STD – 2EC jelű, ERB CIPACT 930167 témaszámú), Európai Közösség által finanszírozott kutatási projektUniversität Miskolc, Lehrstuhl für Maschinenbautechnologie 5.-6. Bericht, 1996, pp.:57 (Társszerző: Dr. Varga Gy. ,Dr. Csermely T. ,Dr. Tolvaj B., Dr. Bányai K. )
 35. Umweltgerechte Zerspanungstechnik – Reduzierung und Ersatz vonFertigungshilfsstoffen beim Bohren (STD – 2EC jelű, ERB CIPACT 930167 témaszámú), Európai Közösség által finanszírozott kutatási projekt Universität Miskolc, Lehrstuhl für Maschinenbautechnologie Bericht, 1996, pp.:9 (Társszerző: Dr. Varga Gy. )
 36. Gyógyszeripari szerszámok fejlesztése, tervezése és kísérleti gyártása. Tanulmány. Nyilv. sz.: 495 0344 1996. (Társszerző: Kövesi Gyula, Kövesi Gyuláné)
 37. Műanyag aprítógép kések gyártástechnológiájának kidolgozása, prototípus késkészlet legyártása. Tanulmány. Nyilv. sz.: 496 0123 1996. (Társszerző: Kövesi Gyula)
 38. Extruder granuláló fejek gyártástechnológiájának kidolgozása, prototípusok legyártása. Tanulmány. Nyilv. sz.: 496 0182 1996. (Társszerző: Kövesi Gyula)
 39. Környezetvédelem, ipar helyzete (Gépipar; járműgyártás, háztartási gépgyártás). Tanulmány pp. 31. Azonosítási szám: 1/1996. (Társszerzők: Dr. Varga Gyula, Horváth Mihály, Luhály Attila), Témavezető: Dr. Dudás Illés
 40. Környezetvédelem, ipar helyzete (Tematikus feldolgozású témák). Tanulmány Azonosítási szám: 2/1996. Témavezető: Dr. Dudás Illés (Társszerzők: Dr. Varga Gyula, Horváth Mihály, Luhály Attila)
 41. Technológiai modellezés és analízis CNC esztergálási munka utak pontosítására. Tanulmány pp. 34. Azonosítási szám: 3/1996. Témavezető: Dr. Dudás Illés (Kidolgozta: Dr. Szabó Sándor)
 42. Hengeres fogaskerék előállítása csigamaróval. Tanulmány pp. 26. Azonosítási szám: 4/1996. (Kidolgozta: Dr. Molnár József) Témavezető: Dr. Dudás Illés.
 43. Dörzsköszörülés empirikus modellje különös tekintettel az anyagleválasztási folyamatra. Tanulmány pp. 21. Azonosítási szám: 5/1996. (Kidolgozta: Dr. Szabó Ottó) Témavezető: Dr. Dudás Illés.
 44. Nagysebességű marás – mint újszerű gyártási eljárás.Tanulmány pp. 29. Azonosítási szám: 6/1996. (Társszerző: Horváth Mihály) Témavezető: Dr. Dudás Illés
 45. Intelligens automatizálás a csigahajtások tervezésében, gyártásában I. Tanulmány Azonosítási szám: 7/1996. (Társszerzők: Dr. Bányai Károly, Dr. Csermely Tibor) Témavezető: Dr. Dudás Illés
 46. Csigahajtások fogazáselméleti bemutatása, és a csigák köszörülésénél használt köszörűkorong profilozó készülék ismertetése. Tanulmány pp. 27. Azonosítási szám: 8/1996. (Társszerző: Tóth István) Témavezető: Dr. Dudás Illés
 47. Forgácsoló technológiák komplex analízise I. Tanulmány pp. 34. Azonosítási szám: 9/1996. (Társszerző: Dr. Varga Gyula) Témavezető: Dr. Dudás Illés
 48. CNC pályageneráló szoftverek szimulációjának vizsgálata. Tanulmány. Azonosítási szám: 10/1996. (Társszerzők: Dr. Cser István, Dr. Berta Miklós) Témavezető: Dr. Dudás Illés.
 49. Gyártási rendszerek analízise. Tanulmány pp. 39. Azonosítási szám: 11/1997. (Társszerző: Dr. Szabó Sándor) Témavezető: Dr. Dudás Illés.
 50. Szoftverismertető a technológiai modellezés és analízis CNC esztergálási munka utak pontosítására. Tanulmány pp. 20. Azonosítási szám: 12/1997. (Társszerzők: Luhály Attila, Szabó József) Témavezető: Dr. Dudás Illés
 51. Szoftverismertető a bonyolult geometriájú forgácsoló szerszámok tervezésére. Tanulmány pp. 67. Azonosítási szám: 13/1997.  (Társszerzők: Dr. Bányai Károly, Bajáky Zsolt) Témavezető: Dr. Dudás Illés
 52. CIRP’95-96 annotációk. Tanulmány.  (Társszerzők: Szabó József, Gyovai János) Témavezető: Dr. Dudás Illés
 53. Intelligens automatizálás a csigahajtások tervezésében, gyártásában II. Tanulmány. (Társszerző: Dr. Bányai Károly) Témavezető: Dr. Dudás Illés.
 54. Gyártási rendszerek analízise II. Tanulmány. (Társszerző: Dr. Szabó Sándor) Témavezető: Dr. Dudás Illés.
 55. Forgácsoló technológiák komplex analízise II. Tanulmány.
 56. Témavezető: Dr. Dudás Illés (Társszerző: Dr. Varga Gyula)
 57. Dudás I. – Szabó S. – Varga Gy. – Berta M. – Tolvaj Bné – Csapó B. – Tóth G.: XIV. Furatmegmunkálás szerszámozása, technológiai paraméterek meghatározása jellegzetes alkatrész forgácsolásához, 2002. március 1., témaszám: KKK 6010079/040500, pp. 22
 58. Berta M. – Csapó B. – Dudás I. – Szabó S. – Varga Gy.: A „Solenoid” ház-alkatrész furatmegmunkálásának fejlesztése „Stama” megmunkáló központra, Miskolc, 2002. január, témaszám: 4/KKK/2001.-1., pp: 45
 59. Dr. Dudás Illés – Dr. Csermely Tibor: Ellenőrző-, mérő- és vizsgálóberendezések felügyelete (68 oldal) KKK6010014/040500/QE 11-00 Shinwa Magyarország Precíziós Kft., 2001.
 60. Dr. Dudás Illés – Szentesi Attila, Tóth Gábor – Bordás P.: Szerelési folyamatok szabályozása (14 oldal) KKK6010014/040500/QE 09-01, Shinwa Magyarország Precíziós Kft., 2001.
 61. Dr. Dudás Illés – Dr. Varga Gyula – Tóth Sándor: Fémmegmunkáló folyamatok szabályozása (18 oldal) KKK6010014/040500/QE 09-02, Shinwa Magyarország Precíziós Kft., 2001.
 62. Dr. Dudás Illés – Szentesi Attila – Menyhért Barna: Műanyag-feldolgozó folyamatok szabályozása (17 oldal) KKK6010014/040500/QE 09-03, Shinwa Magyarország Precíziós Kft., 2001.
 63. Dr. Dudás Illés – Dr. Csermely Tibor: Festés és lézerezés folyamatszabályozása (4 oldal) KKK6010014/040500/QE 09-04, Shinwa Magyarország Precíziós Kft., 2001.
 64. Dr. Dudás Illés – Dr. Csermely Tibor: Statisztikai és problémamegoldó módszerek (20 oldal) KKK6010014/040500/QE 20-00, Shinwa Magyarország Precíziós Kft., 2001.
 65. Dr. Dudás Illés – Dr. Gyenge Csaba: Rapid prototyping eljárások elemzése, 2002, Miskolc – Kolozsvár, p. 20
 66. Rapid Prototyping alkalmazása az iparban. NATO pályázat, 2002.
 67. CCD kamerás mérési rendszerek kifejlesztése a gépipari minőségbiztosítás területén, OTKA zárójelentés, Miskolc, 2002. Témavezető: Dr. Dudás Illés. (Társzerzők: Bányai K., Varga Gy., Sztermenné N. H., Szentesi A., Tóth G., Felhő Cs.)
 68. Intelligens gyártórendszerek elméletének kiegészítése a kinematikai felületpárok esetére, OTKA zárójelentés, Miskolc, 2002. Témavezető: Dr. Varga Gyula, (Társszerzők: Bányai K., Berta M., Cser I., Csermely T., Varga Gy.)
 69. Rapid Prototyping orvosi alkalmazásai. NATO pályázat, 2003-2004.
 70. Új geometriájú spiroid hajtások kutatása, gyártásgeometria kidolgozása. OTKA zárójelentés 2005. (Témavezető: Dr. Dudás Illés)

Fontosabb könyvek az elmúlt évekből

Fontosabb könyvek az elmúlt évekből

Prof. Dr. Dudás Illés tudományos munkássága

2015. május

I. Disszertációk 3
II. Könyvek, könyvrészletek

 1. Műszaki könyvek, egyetemi jegyzetek
 2. Műszaki könyvek szerkesztése
 3. További könyvek, könyvrészletek
 

20

8

5

III. Folyóiratokban, tudományos kiadványokban lektorált közlemény

 1. Külföldi folyóiratokban lektorált idegen nyelvű közlemény
 2. Belföldi folyóiratokban lektorált idegen nyelvű közlemény
 3. Magyar nyelvű folyóiratban lektorált közlemény
 4. Magyar és idegen nyelvű, nem lektorált közlemény
 

67

30

34

5

IV. Konferencia kiadványok

 1. Nemzetközi idegen nyelvű konferencia lektorált anyaga
 2. Nemzetközi idegen nyelvű nem lektorált kiadványa
 3. Magyar nyelvű konferencia lektorált kiadványa
 4. Nemzetközi konferencia magyar nyelvű nem lektorált kiadványa
 5. Egyéb (népszerűsítő) publikációk
 

184

67

49

20

11

V. Szakmai előadások, melyek nyomtatásban is megjelentek

 1. Idegen nyelvű szakmai előadások, melyek nyomtatásban is megjelentek
 2. Magyar nyelvű szakmai előadások, melyek nyomtatásban is megjelentek
 

247

62

VI. Oktatási, tervezési segédletek 10
VII. Kutatási jelentések, tanulmányok 69
VIII. Szabadalom, know-how, újítás 16
Előadások, amelyek nyomtatásban nem jelentek meg 82
Nyomtatásban megjelent összesen 598
Szakmai előadások összesen 391
Minösszesen 989
Hivatkozások: Név szerinti 33, Forrásmunkaként 370 408